Portál projektových riešení

katedry kartografie, geoinformatiky a DPZ
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského

Univerzitný vedecký park UK v Bratislavelogo

ITMS 26240220086

aktivita 2.5:
Enviro-medicína pre 21. storočie - geografický info-systém a environmentálne zdravie

Projekt výskumu a vývoja APVVlogo

APVV-0326-11

Hodnotenie kvality geografických informácií pre tvorbu environmentálnych rozhodnutí